protect consulting src="https://www.facebook.com/tr?id=670164983893474&ev=PageView &noscript=1"/

Educația și formarea profesională

Educația

Cuvântul educație derivă din substantivul „educatio” care înseamnă creștere, hrănire, cultivare. Educația are sarcina de a pregăti omul ca element activ al vieții sociale.

Platon definea educația ca fiind „arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta aptitudinile native pentru virtute ale acelora care dispun de ele.”

Aristotel, în lucrarea sa „Politica”, considera că „educația trebuie să fie un obiect al supravegherii publice, iar nu particulare”.

Johann Amos Comenius, în lucrarea sa „Didactica magna”, considera că la naștere, natura înzestrează copilul numai cu „semințele științei, ale moralității și religiozității”, ele devin un bun al fiecărui om numai prin educație. Rezultă că în concepția sa, educația este o activitate de stimulare a acestor „semințe”, și implicit, de conducere a procesului de umanizare, omul ”nu poate deveni om decât dacă este educat”.

Educația diferă de la o etapă istorică la alta în funcție de condițiile materiale și spirituale ale societății. Educația este un fenomen social, specific uman, care apare odată cu societatea, dintr-o anumită necesitate proprie acesteia – aceea a dezvoltării omului ca om, ca forță de muncă și ființă socială.

Odată cu succesiunea epocilor istorice idealul, mecanismele, conținuturile, finalitățile educației s-au schimbat, au evoluat și s-au perfecționat. Educația este deci supusă schimbărilor istorice.

Formarea profesională

Formarea profesională este procedura prin care se asigură creșterea și diversificarea competențelor profesionale, prin inițierea, calificarea, recalificarea, perfecționarea și specializarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea realizării mobilității si (re)integrării acestora pe piața forței de muncă.

Rezultate urmărite :

 • Înzestrarea individului cu competentele necesare pentru a participa mai activ in sferele vieții sociale, la toate nivelele comunității, inclusiv la nivel european;
 • Sporirea mobilității forței de muncă;
 • Sporirea șanselor de acces la locuri de muncă;
 • Limitarea proporțiilor șomajului de lungă durată;
 • Facilitarea (re)integrării în activitate a categoriilor de forță de muncă defavorizate;
 • Creșterea nivelului investițiilor in resurse umane;
 • Dezvoltarea efectivă  a metodelor de predare si învățare;
 • Îmbunătățirea evaluării competențelor  și în sistemul nonformal și informal;
 • Sporirea eficienței cursurilor de formare profesională.

 Mic ghid pentru găsirea unui curs de formare profesională

1.Cum alegeți un curs?

Piața furnizorilor de formare a crescut foarte mult, momentan existând pe piața o oferta variata de cursuri. Trebuie să ne informăm corect atunci când decidem să urmăm un curs de formare/calificare în care vom investi timp si bani.

2.Ce doriți să obțineți?

Daca sunteți interesat ca la finalul cursului să obțineți un certificat de calificare sau un certificat de absolvire cu recunoaștere națională, atunci va trebui să vă orientați spre un furnizor de formare profesională autorizat în condițiile legislației în vigoare.

3.Cum ne dăm seama că un furnizor este autorizat?

Lista furnizorilor autorizați o puteți accesa în  Registrul National al Furnizorilor de Formare Profesionala Autorizați, din județul care vă interesează sau a tipului de program căutat.

Aici puteți efectua, ca solicitant de cursuri de formare, o căutare după:

 • datele furnizorului de formare: denumire furnizor, judet, localitate sau
 • datele programului de formare: denumire program, tipul programului (calificare, recalificare, inițiere, specializare, perfecționare), daca oferă/nu oferă ucenicie la locul de munca

În cazul in care ați ales sa urmați un curs de calificare oferit de un furnizor autorizat pentru programul respectiv, trebuie să știți că acesta are obligația de a încheia cu dumneavoastră un contract de formare profesională, pe care îl va înregistra la Agențiile Județene de Plăți și Inspecție Socială sau a municipiului București, după caz.

În situația în care doriți să faceți o sesizare/reclamație privind activitatea unui furnizor de formare autorizat, vă puteți adresa Comisiilor județene de autorizare a furnizorilor de formare ale căror sedii se afla la Agențiile Județene de Plăți și Inspecție Socială, respectiv a municipiului București.

4.Examenul final

La finalizarea acestor cursuri se va susține un examen de absolvire, în fața unei comisii formate din reprezentanți ai furnizorului și din specialiști din afara furnizorului de formare.
Cursanții care nu se prezintă la examenul de absolvire sau cei care nu îl promovează, primesc o adeverință de participare la programul de formare profesională, în baza căreia se pot înscrie, pentru susținerea unui alt examen de absolvire, în aceleași condiții. În cazul în care furnizorul de formare profesională nu mai organizează un nou examen de absolvire, participanții pot solicita comisiei de autorizare județene susținerea examenului de absolvire la un alt furnizor de formare profesională, pe baza adeverinței de participare la programul de formare profesionala.

5.Ce tipuri de certificate se pot obține?

În funcție de tipul programului si de formele de realizare a formarii profesionale, furnizorul de formare profesionala autorizat poate elibera următoarele tipuri de certificate:

a. certificat de calificare profesionala, pentru cursuri de calificare sau recalificare si pentru programe de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca organizate pentru calificările cuprinse în Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe de formare profesionala finalizate cu certificate de calificare;
b. certificat de absolvire, pentru cursuri și stagii de inițiere, cursuri si stagii de perfecționare sau de specializare, precum si pentru programe de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca organizate pentru ocupațiile cuprinse în Clasificarea Ocupațiilor din România la grupele majore

Certificatele de calificare profesionala si de absolvire poarta antetul Ministerului Muncii si Protecției Sociale și al Ministerului Educației și se eliberează însoțite de o anexa în care se precizează competentele profesionale dobândite, sub semnătură, titularului, pe baza actului de identitate, de către furnizorul de formare profesională, după cel mult 30 de zile de la promovarea examenului de absolvire. În cazul unor situații excepționale, certificatul se eliberează unei persoane împuternicite, pe bază de procură autentificată de notariat/consulat.

Despre certificatele de calificare, absolvire

Certificatul de calificare

Certificatele de calificare eliberate de către PROTECT CONSULTING SRL Bacău sunt recunoscute la nivel național si in statele membre ale Uniunii Europene, conform prevederilor O.G. 129/2000, cu modificările și completările ulterioare. Aceste certificate sunt emise de către Ministerului Muncii si Protecției Sociale și al Ministerului Educației si se eliberează persoanelor care au finalizat programe de formare profesionale din următoarele categorii:

 • Programe de calificare nivel 1;
 • Programe de calificare nivel 2;
 • Programe de calificare nivel 3.

Certificatul de absolvire

Certificatele de absolvire eliberate de către către PROTECT CONSULTING SRL sunt recunoscute la nivel național și in statele membre ale Uniunii Europene, conform prevederilor O.G. 129/2000, cu modificările și completările ulterioare. Aceste certificate sunt emise de către către Ministerului Muncii si Protecției Sociale și al Ministerului Educației și se eliberează persoanelor care au finalizat programe de formare profesionale din următoarele categorii:

 • Programe de inițiere;
 • Programe de perfecționare;
 • Programe de specializare;
 • Competențe comune.

Certificatul de calificare/absolvire conține:

 • Seria și numărul certificatului;
 • Datele de identificare ale cursantului (nume, prenume, CNP, data nașterii, locul nașterii, părinți);
 • Perioada desfășurării cursului;
 • Denumirea cursului;
 • Durata cursului;
 • Furnizorul de formare profesională;
 • Data promovării examenului;
 • Media promovării examenului;
 • Calificarea obținută.

Se semnează de către Directorul si secretarul Centrului de formare, precum și de președintele comisiei de examinare, iar in colțul din dreapta sus este aplicat timbrul sec.

Suplimentul descriptiv al certificatului conține:

 • Tipul certificatului, seria și numărul acestuia;
 • Calificare / ocupația obținută și codul Nomenclator / Codul COR al acesteia;
 • Denumirea furnizorului de formare care a eliberat certificatul;
 • Nivelul de calificare si sistemul de evaluare;
 • Baza legala pentru eliberarea certificatului;
 • Nivelul studiilor pentru participarea la program;
 • Tipul de program de formare si durata acestuia in ore;
 • Competentele profesionale dobândite;

Se semnează de către Directorul si secretarul Centrului de formare, precum și de președintele comisiei de examinare.

Recunoașterea certificatelor de calificare sau absolvire

O.G. 129/2000 este documentul fundamental care reglementează formarea profesională în Romania. Această ordonanța a fost completată prin O.G. 76/2004. Modalitatea de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, cu modificările și completările ulterioare, este stipulată în normele metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, aprobate prin Ordinul nr. 522 /2003. Normele metodologice mai sus menționate au fost completate și modificate prin Hotărârea nr. 1829/2004, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adulților.
De asemenea, organizarea activității de certificare a formării profesionale este reglementată prin Metodologia certificării formării profesionale a adulților, aprobată prin ordinul comun al MMSSF (Ordin nr. 201/2003) si MECT (Ordin nr. 5253/2003).

» Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adulților
» Ordonanța nr. 76/2004 pentru modificarea si completarea Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala adulților
» Hotărârea nr. 1829/2004 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adulților
» Ordinul comun al MMSSF (201/2003) si MECT (5253/2003) pentru aprobarea Metodologiei certificării formarii profesionale a adulilor.